Knjiženje po sistemu dvostavnega knjigovodstva po Zakonu o računovodstvu in SRS:
 • vknjižbe v glavno knjigo in pomožne knjige po stroškovnih mestih,
 • analitična evidenca kupcev z opominjanjem, dobaviteljev,
 • analitična evidenca dobaviteljev z opominjanjem,
 • analitična evidenca osnovnih sredstev in drobnega inventarja z obračunom amortizacije.
 
Obračun plač in drugih prejemkov:
 • obračun plač ter odtegljaji po administrativnih prepovedih,
 • druga izplačila fizičnim osebam,
 • obračun in izplačila po podjemnih pogodbah,
 • obračun in izplačila po avtorskih pogodbah.
Obračun DDV in knjigovodstvo za potrebe DDV.
Računovodski izkazi:
 • vsi zakonsko zahtevani računovodski izkazi z razkritji,
 • izkazi za potrebe vodstva.
Poročanja:
 • vsa zakonsko zahtevana mesečna, trimesečna in letna poročila,
 • poročila za potrebe vodstva.
Druge storitve:
 • plačilni promet,
 • blagajna,
 • finančni načrt,
 • sodelovanje pri inšpekcijskih pregledih poslovanja,
 • sodelovanje pri davčnih pregledih poslovanja,
 • sodelovanje pri revizijskih pregledih poslovanja,
 • storitve po želji stranke .