Izjava za izplačilo pomoči samozaposlenim zaradi poplav in plazov

Izjava za izplačilo pomoči samozaposlenim zaradi poplav in plazov v avgustu 2023 je že na voljo.

Obrazec “NF–NarNesrece” je dostopen na spletnem portalu eDavki in v mobilni aplikaciji eDavki. Vložiti ga je treba najpozneje do 31. januarja 2024. Izjave ni mogoče vložiti v papirnati obliki.

Izjavo za izplačilo je potrebno oddati za vsak mesec posebej. Če bo zavezanec želel izplačilo za vseh pet mesecev, bo moral oddati 5 izjav. Izjava se lahko vloži za pretekli mesec oziroma za že pretekle mesece.

Pogoj za izplačilo je tudi, da upravičena oseba na dan oddaje izjave nima neporavnanih zapadlih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, ki jih v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, pobira davčni organ v višini 50 evrov ali več in ima predložene vse obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do dne oddaje vloge.

Višina pomoči je odvisna od posamezne kategorije upravičencev, in sicer znaša:

  • 1.200,00 evrov na mesec za samozaposlene;
  • 760,00 evrov na mesec za samozaposlene v kulturi, ki so v skladu z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo registrirani v razvidu samozaposlenih v kulturi in imajo pravico do plačila prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz proračuna Republike Slovenije;
  • 1.020,00 evrov na mesec za kmete, ki so oproščeni plačila prispevkov delodajalcev za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

 

Vir: klik