Kateri so obvezni/priporočljivi interni akti podjetja, ki zaposluje delavce

Z internimi oziroma splošnimi akti delodajalec samostojno ureja pravice in obveznosti delavcev, organiziranost podjetja, dela, procedur, in procesov ter varnostnih obveznosti. Delodajalec lahko določi le pravice in obveznosti, ki so ugodnejše od tistih, kot jih določa zakon in kolektivne pogodbe.

Obvezni interni akti podjetja, ki zaposluje delavce:

 • Pogodba o zaposlitvi za vsakega zaposlenega.
 • Akt o sistemizaciji delovnih mest.
 • Odločba o letnem dopustu, ki jo morate vsakemu zaposlenemu izdati vsako leto.
 • Pravilnik o ugotavljanju alkoholiziranosti, uživanja drog in drugih prepovedanih substanc na delovnem mestu.
 • Pravilnik  o prepovedi spolnega in drugega nadlegovanja ali trpinčenja na delovnem mestu.
 • Pravilnik o izvajanju programa promocije zdravja na delovnem mestu.
 • Izjava o varnosti z oceno tveganja.
 • Vodenje kadrovske evidence.

Priporočljivi interni akti podjetja, ki zaposluje delavce:

 • Pravilnik o delu.
 • Pravilnik o plačah in drugih prejemkih iz delovnega razmerja.
 • Pravilnik o varovanju osebnih podatkov.
 • Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti.
 • Pravilnik o računovodstvu.
 • Pravilnik o nagrajevanju in napredovanju delavcev.
 • Pravilnik o zagotavljanju varstva in zdravja pri delu.
 • Pravilnik o delovnem času, letnih dopustih, bolezenski in drugih odsotnostih.
 • Pravilnik o uporabi službenih vozil.
 • Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov in računalnikov.
 • Kodeks oblačenja na delovnem mestu.