Notranja revizija ni notranji policaj! Pri proračunskih uporabnikih igra notranja revizija ključno vlogo, saj nudi neodvisna zagotovila, ki varujejo poslovanje organizacije pred tveganji ter priporočila, ki izboljšujejo poslovanje. Zato je pomembno, da vsak proračunski uporabnik izkoristi notranjerevizijski posel in s tem prepreči izpostavljenost tveganjem v poslovnem svetu.

Naloga notranje revizije je oblikovanje zagotovil glede delovanja notranjih kontrol, ukrepov obvladovanja morebitnih tveganj ter podajanja priporočil za izboljšave, kjer je to potrebno. V notranjerevizijskem poslu se notranji revizor osredotoča v veliki meri na pretekle dogodke in procese, ugotovitve so namenjene sprejemu ukrepov za izboljšanje poslovanja. Da je notranja revizija učinkovita, je večinoma odvisno od tega v kakšnem kontrolnem okolju notranji revizor deluje.

Notranja revizija je neodvisna in nepristranska dejavnost dajanja zagotovil in svetovanja, zasnovana za dodajanje vrednosti in izboljševanje delovanja organizacije. Organizaciji pomaga uresničevati njene cilje s sistematičnim in metodičnim ocenjevanjem in izboljševanjem uspešnosti upravljanja tveganj, kontrolnih postopkov in upravljanja organizacije.

Sodobno ureditev sistema nadzora sestavljajo tri obrambne linije, ena izmed teh je tudi notranja revizija. Prva obrambna linija, sestavljena iz vodstva organizacije, je odgovorna za vzpostavitev in delovanje notranjih kontrol. Naloga druge obrambne linije je oblikovanje ter nadzorovanje razvoja sistema, v okviru katerega se oblikujejo ukrepi- notranje kontrole v prvem stebru. Tretji steber pa predstavlja notranja revizija, ki je odgovorna za oblikovanje zagotovil glede delovanja notranjih kontrol, ukrepov obvladovanja morebitnih tveganj ter podajanja priporočil za izboljšave, kjer je to potrebno.

Notranja revizija je obvezna za vse proračunske uporabnike katerih letni proračun presega 2.086 milijona EUR vsako leto, za vse druge proračunske uporabnike pa najmanj enkrat v obdobju vsakih treh let.

Notranja revizija je v praksi lahko organizirana kot lastna notranjerevizijska služba ali pa se najema zunanjega izvajalca notranjerevizijskih storitev v celoti. To pomeni, da notranjerevizijsko funkcijo v celoti izvaja zunanji izvajalec.

Napačno je razmišljanje, da je notranja revizija orodje, ki je namenjeno sankcioniranju posameznikov oziroma organizacije ob ugotovljenih nepravilnostih. Notranja revizija je namenjena revidiranju procesov in sprejemanju ukrepov obvladovanja tveganj v njih, pri čemer spodbuja izboljšave v organizaciji in posledično takšno delovanje organizacije zagotavlja krepitev njene vrednosti.

Notranja revizija mora biti opredeljena s temeljno notranjerevizijsko listino, ki jo v primeru sodelovanja z naročnikom, pripravi naše podjetje, v skladu s Stališčem urada RS za nadzor proračuna s področja notranjega nadzora javnih financ št. zadeve: 0601‐8/2014/43 (december 2017).

notranja revizija

Notranja revizija se izvaja za naslednja področja:

 • kadrovsko področje
 • javna naročila
 • postopki pri pripravi zaključnega računa
 • proračuni občin
 • inventura, osnovna sredstva in sredstva v upravljanju
 • prihodki in upravljanje s terjatvami
 • varstvo osebnih podatkov
 • interni akti
 • e-poslovanje in e-arhiviranje
 • in ostalo po želji naročnika

Pridobite ponudbo:

  Please prove you are human by selecting the Key.