Regres v letu 2023

Delodajalec mora delavcu minimalni regres 2023 izplačati najpozneje do 1.7.2023.

Minimalna višina regresa je enaka višini minimalne plače, ki se uskladi vsako leto glede na rast življenjskih stroškov. V letu 2023 je minimalni znesek 1.203,36 EUR, medtem ko je znesek najvišjega, neobdavčenega regresa, enak povprečni plači. Ta se spreminja vsak mesec, zato je pred obračunom in izplačilom treba preveriti višino povprečne plače za pretekli mesec. Februarska povprečna plača je znašala 2.132,58 EUR.

Maksimalen regres 2023 ni omejen, le večina se odloči izkoristiti maksimalno višino do katerega je regres neobdavčen, saj je to finančno najbolj ugodno.

Pravica do regresa je vezana na pravico zaposlenega do dopusta, ki pa po 131. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) pripada vsem, ki sklenejo pogodbo o zaposlitvi.

Zaposlenemu pripada celotni regres, ne glede na to, koliko dopusta izrabi v tekočem letu.

V primeru, da ima posamezni zaposleni sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, mu pripada regres sorazmeren delovnemu času, razen v primerih, ki jih določa 67. člen ZDR-1. Zaposlenim, ki delajo krajši delovni čas v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem dopustu, jim pripada regres v celotnem znesku in ne v sorazmernem delu glede na delovni čas.

Zaposleni, ki sklene pogodbo o zaposlitvi sredi leta in mu pripada sorazmerni del dopusta, ima pravico le do sorazmernega dela regresa.

Vir:

Zakon o minimalni plači

Zakon o delovnih razmerjih

SURS